Valsts tiesu ekspertīžu biroja kvalitātes politika

VĪZIJA UN MISIJA

Birojs ir tiesu ekspertīžu iestāde, kas izmanto jaunākos zinātnes atklājumus un tehnoloģiju sasniegumus, lai nodrošinātu objektīvu, tiesiski un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi. Biroja eksperti ir objektīvi, neatkarīgi, neietekmējami un vienmēr tiecas noskaidrot patiesību.

BIROJA VĒRTĪBAS

Godprātība, atbildība, profesionalitāte.

KVALITĀTES POLITIKA

Birojs ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir sniegt efektīvu palīdzību procesa virzītājiem un tiesām noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un sekmēt objektīvu tiesas spriešanu, sniedzot starptautiskajiem standartiem atbilstošus augsti kvalificēta personāla veiktus eksperta atzinumus.

Biroja kvalitātes politika ir orientēta uz efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām visā biroja darbībā, nodrošinot nekļūdīgu, precīzu procesu izpildi un kvalitātes politikas izpratni un ieviešanu visos organizācijas līmeņos. Birojs darbojas saskaņā ar elastīgo akreditācijas sfēru.

Noteiktās funkcijas un uzdevumus birojs veic atbilstoši:

 • normatīvo aktu prasībām,
 • ekspertīžu noteicēju prasībām,
 • informācijas drošības un konfidencialitātes prasībām,
 • birojā apstiprinātām izpētes metodēm,
 • starptautiski pieņemtiem labas profesionālās prakses principiem.

Birojs:

 • nodrošina neatkarīgu, objektīvu un kvalitatīvu, zinātniski pamatotu ekspertīzi adekvātos termiņos,
 • regulāri izzina klientu vajadzības un atbilstoši tām uzlabo pakalpojumu kvalitāti,
 • aizsargā klienta datus, saņemto un izpētes gaitā iegūto informāciju,
 • attīsta un ievieš jaunas izpētes metodes un ekspertīžu veidus,
 • veic zinātniski praktiskus pētījumus dažādos ekspertīžu veidos,
 • sadarbojas ar citu valstu tiesu ekspertīžu institūcijām,
 • pastāvīgi nodrošina kvalitatīvu ekspertu apmācību un regulāru ekspertu kvalifikācijas celšanu,
 • pastāvīgi pilnveido biroja darbinieku un ekspertu darba apstākļus.

Kvalitātes vadības sistēma

Birojā ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības". Birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) kopš 2008. gada 20. jūnija. Biroja reģistrācijas numurs ir LATAK-T-362.

Kopš 2019. gada birojs darbojas saskaņā ar elastīgo akreditācijas sfēru. Šobrīd biroja elastīgajā akreditācijas sfērā ir 16 ekspertīžu jomas – rokraksta/paraksta identificēšana, dokumentu tehniskā izpēte, dokumentu materiālu izpēte, informācijas tehnoloģiju izpēte, pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana, šķiedru materiālu izpēte, stikla izpēte, krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu, t.sk. speciālo ķīmisko vielu, izpēte, naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte, šāviena pēdu ķīmiskā izpēte, elementu sastāva noteikšana ar elektronu mikroskopiju, metāla un sakausējumu izpēte, augsnes izpēte, ekstraktvielu noteikšana augu valsts objektos, reljefo identifikācijas zīmju izpēte, ceļu satiksmes negadījumu izpēte.

Akreditācija un biroja kompetences atzīšana apliecina biroja kompetenci sniegt tehniski pamatotus datus un rezultātus, tā palielina klientu uzticību un veicina ekspertīžu rezultātu starptautisku atzīšanu. Birojs turpina strādāt pie kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanas, ekspertīžu kvalitātes uzlabošanas un jaunu ekspertīžu jomu sagatavošanas akreditācijai.

VTEB reģistrētās metodes lūdzam skatīt Tiesu ekspertīžu metožu reģistrā.