2014.

Репеле. М., Алксне, М., Ченторицка, М. (2014)

//Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. №1 (33) 2014. Москва

2013.

Intervija ar G.Rikteri LV portālam: Gunta Riktere "Paraksts nav tikai rokas kustība" 02.09.2013.

 

2012.

G.Riktere „Valsts tiesu ekspertīžu biroja teorētiskie un praktiskie aspekti” – „Jurista vārds”, Nr.49 (748), 2012.gada 4.decembris

 

2009.

S.Silarāja,(2009), Kopiju un izdruku izpēte, Ziņojums Latvijas Policijas akadēmijas Studējošo VII konference, Rīga

S.Silarāja, (2009), Tiesu ekspertīzes veida izvēle kriminālprocesā, LPA

Rēpele M., Alksne M. (2009) Soil Science Forensic Application. International Conference "Soil Degradation", Riga

2008.


G.Riktere, J.Aumeistere, (2008).Handwriting written under the influence of narcotics, 12th Conference for Nordic and Baltic Handwriting Examiners, Riga, Latvia
С.Силарая, (2008).Введение Закона о судебной экспертизе в Латвийской Республике,Научное сообщение, Сборник материалов «круглого стола»» посвящонного 85-летию создания Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С.Бокариуса , Xapkib

Rēpele M.,(2008). Heavy minerals in beach sediments, 33rd International Geological Congress. Oslo.

2007.


Bogans, E., Gavare, Z., Skudra, A., Bebris, G. (2007). Forensic Analysis Using Mercury Concentration Maesurements in Shooting products by Zeeman Atomic Absorption Spectroscopy. In: Materials of 2007 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 18 - 23 February, 2007, Taormina, Italy.
Čentoricka, M. (2007). National Legal Framework Regarding Forensic Science in Latvia. CEPOL sanāksmes materiāli. Budapešta.

2006.


Kokorevica, S. (2006). Preparing to Accreditation of the SFSB. ENFSI QCLC sanāksmes materiāli. Nīderlande, Hāga.
Grube, M., Lin, J.G., Kokorevicha, S. (2006). Evaluation of Sewage Sludge-based Compost by FT-IR Spectroscopy. Geoderma, 130 (3), P. 324-333.
Feldmane, L., Priedīte, O. (2006). Dokumentu montāžas izpēte. Eiropas dokumentu ekspertu sanāksmes materiāli. Hāga.
Vlasenko, I., Buikis, V. (2006). Ignitable Liquid Absorbent (ILA) – an indicator to discover ingnitable liquids on a fire scene and an indicator an absorbent of ignitable liquids on clothes man’s hands. Eiropas ugunsgrēku un eksploziju izraisošo materiālu izpētes ekspertu sanāksmes materiāli. Madride.
Kampa, A., Gutovska, I. (2006). Home Manufactured Dyed Wool Yarns – Used Natural Dye Components from Plants. Eiropas šķiedru grupas sanāksmes materiāli. Roma.

2005.


Aumeistere, J., Riktere, G. (2005). Typical Handwriting Features of Russian Writing in Latvian. Eiropas rokrakstu ekspertu sanāksmes materiāli. Budapešta, 2005.gada novembris.
Arājs, O., Čentoricka, M., Silarāja, S., Evardsons, A. (2005). Daktiloskopija. Rīga: Latvijas Vēstnesis.
Grube, M., Matjuskova, N., Kokorevicha, S., Ellis, J., Goodacre, R. (2005). Discrimination of Lentinula edodes stains by multivare analysis. Dataspec sanāksmes materiāli. Francija, Reimsa.

2004.


Aumeistere, J., Riktere, G. (2004). Difficulties of the Hebrew Writing Investigation. Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu 10.konferences materiāli. Tallina.

2003.


Bebris, G. (2003). Road Dust Mineral Composition Analysis with Powder X-Ray Difraction of Unpaved Roads. Forensic Science International. Vol. 136.
Bebris, G., Patmalnieks, A. (2003). Šāviena produktu izplatība uz policijas darbinieku rokām Latvijā. TM pasūtīts pētījums.
Miķelsone, Z., Rēpele, M., Hodireva, V., Majore, J. (2003). Baltijas jūras Kurzemes un Vidzemes piekrastē sastopamo minerālu asociāciju izpēte, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi augsnes paraugu tiesu ekspertīzē. Tieslietu ministrijas pasūtīts pētījums.
Kokorevica, S., Rone, B., Centoricka, M. (2003). Application of the FT-IR spectroscopy to select appropriate method for the latent fingerprints development on the adhesive tapes. International scientific and practical conference “Spectroscopy in special applications”, Kiev, Ukraine. P.44.

2002.


Čentoricka, M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi. (2002). Latvijas Vēstnesis.
Čentoricka, M. (2002). Kriminālistika. Mācību grāmata, I.daļa, Rīga: LPA, 134 – 150.lpp.
Čentoricka, M., Rone, B. (2002). Development of Latent Fingerprints on Various Surfaces by Using the RTX Method. Krakow: Z.Zagdnien Nauk Sadowych, LI, P. 155-157.
Čentoricka, M., Rone, B., Kokoreviča, S. (2002). Rutēnija tetroksīda metodes pielietošana latento pēdu vizualizēšanā uz metāla un lipīgām virsmām. TM pasūtīts pētījums.
Actiņš, A., Bebris, G., Šulce, Z. (2002). Metereoloģisko un automobiļu ekspluatācijas apstākļu ietekme uz putekļu nosēdumu mineraloģisko sastāvu. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Miķelsone, Z., Rēpele, M., Hodireva, V., Majore, J. (2002). Smago minerālu grupas atsevišķu minerālu skaita un formas variāciju izpēte Baltijas jūras Kurzemes un Vidzemes dažādu reģionu piekrastēs, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi augsnes paraugu tiesu ekspertīzē. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Bebris, G. (2002). Nozieguma pēdas elektronu gaismā TERRA.
Feldmane, L., Priedīte, O., Kislijs, A. (2002). Elektrogrāfisko ierīču (kopētāju un printeru) diferenciācijas iespējas pēc tonera noklājuma uz dokumenta. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Feldmane, L., Priedīte, O. (2002). Zīmogu nospiedumu izpētes iespējas Latvijā. Eiropas dokumentu ekspertu sanāksmes materiāli. Bratislava.
Ieteikumi dokumentu apstiprināšanai ar parakstu un zīmogu. (2002). Baltijas valstu Dokumentu un Rokrakstu ekspertu 1.semināra darba grupa. Rīga: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

2001.


Konovalovs, J., Bebris, G. (2001). Tiesu ekspertīžu kriminālistiskā klasifikācija. Rīga: LPA.
Bebris, G., Kokoreviča, S., Vēvers, V. (2001). Šaujampulveru un to sadegšanas pēdu identifikācijas iespējas ar IS Furjē transformāciju mikrospektrometru. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Actiņš, A., Bebris, G., Šulce, Z. (2001). Rentgendifraktometrijas pielietošana putekļu nosēdumu kriminālistiskajā izpētē. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Miķelsone, Z., Kokoreviča, S., Tupureine, V. (2001). Automobiļu atdures stieņu polimēro materiālu mikrodaudzumu tiesu ekspertīze, izmantojot Furjē transformāciju infrasarkano mikrospektrometriju. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.
Feldmane, L., Priedīte, O., Kislijs, A., Ērglis, G. (2001). Zīmogu nospiedumu izpētes iespējas un perspektīva. Valsts pārvaldes institūcijas (TM) pasūtīts pētījums.

2000.


Čentoricka, M., Arājs, O. Rēpelis, M. (2000). Personu identifikācijai derīgu roku pirkstu pēdu ieguve uz izšautām čaulām un sprāgstierīču pēcsprādziena paliekām. Rīga: LPA.
Čentoricka, M. (2000). Ridgeoloģijas pielietošanas daktiloskopiskai identifikācijai prakse ārvalstīs un tās ieviešanas iespējas Latvijā. VP Ekspertīžu centra pasūtīts pētījums. Rīga.
Konovalovs, J., Bebris, G. (2000). Tiesu ekspertīžu kriminālistiskā klasifikācija. Rīga: LPA.