Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem:

 • augsnes izpēte – līdz 4 nedēļām;

 • nehumānas izcelsmes bioloģisko materiālu DNS izpēte - līdz 6 nedēļām;

 • augu valsts objektu izpēte – līdz 12 nedēļām augu taksonomiskās piederības noteikšanai un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpētei; un  līdz 15 nedēļām augu sēklu un sēņu micēlija izpētei;

 • ceļu satiksmes negadījumu izpēte – līdz 3 nedēļām;

 • daktiloskopiskā ekspertīze – līdz 4 nedēļām daktiloskopiskajai identifikācijai un līdz 4 nedēļām papillārlīniju pēdu vizualizēšanai;

 • dokumentu ekspertīze – līdz 5 nedēļām dokumentu tehniskajai izpētei un līdz 6 nedēļām dokumentu materiālu izpētei, līdz 14 nedēļām dokumentu vecuma noteikšanai;

 • reljefo identifikācijas zīmju izpēte – līdz 6 nedēļām;

 • informācijas tehnoloģiju ekspertīze – līdz 12 nedēļām datoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos un informācijas tehnoloģiju iekārtās esošās informācijas izpētei, datu nesēju apskatei (objekta sagatavošana) - līdz 1 nedēļai;

 • krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte – līdz 3 nedēļām transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpētei, līdz 3 nedēļām speciālo ķīmisko vielu izpētei un līdz 6 nedēļām drošības tintes izpētei;

 • metālu un sakausējumu izpēte – līdz 4 nedēļām;

 • naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte – līdz 6 nedēļām naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpētei un līdz 6 nedēļām degošo šķidrumu atlikumu noteikšanai ugunsgrēka izdedžos un citos objektos;

 • stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte – līdz 3 nedēļām;

 • šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte - līdz 5 nedēļām;

 • šāviena pēdu ķīmiskā izpēte – līdz 4 nedēļām;

 • citas ķīmiskās ekspertīzes - pēc vienošanās ar ekspertīzes noteicēju;

 • rokraksta un paraksta izpēte – līdz 35 nedēļām;

 • trasoloģiskā ekspertīze – līdz 6 nedēļām homoskopisko pēdu izpētei, līdz 7 nedēļām mehanoskopisko pēdu izpētei un līdz 9 nedēļām gāzes skaitītāju un plombu izpētei.

Kriminālprocesā vai administratīvajā procesā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic bez maksas, pamatojoties uz procesa virzītāja (tiesa, tiesībsargājošās iestādes) lēmumu par ekspertīzes noteikšanu. Ekspertīze tiks veikta steidzamības kārtā, ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu būs norādīts pamatojums.

Ja tiesu eksperts, kuram uzdota ekspertīze vai apskate, ekspertīzes izpildes termiņa laikā atrodas komandējumā vai citā attaisnotā prombūtnē, termiņu pagarina par prombūtnē esošo darba dienu skaitu iekšējo noteikumu noteiktajā kārtībā.

Izpildes termiņu var noteikt  garāku, ja:

 • ekspertīzi veikt nav iespējams nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu (sniegs, zema temperatūra) dēļ;

 • ir plānota vairāku objektu vienlaicīga izpēte ārpus biroja telpām;

 • izpētei ir iesniegta daudzobjektu ekspertīze;

 • pirms ekspertīzes uzsākšanas objekts izpētei ir jānodod citam ekspertam;

 • izpildes termiņa noteikšanas brīdī ekspertīzei nepieciešamā iekārta nav darba kārtībā.