Valsts tiesu ekspertīžu birojā veic ekspertīzes, pamatojoties uz:

  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, kas ir bezmaksas pakalpojums;
  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu civilprocesā vai fiziskas, vai juridiskas personas iesniegumu, kas ir maksas pakalpojums.

Eksperta atzinumu sniedz gadījumos, ja ekspertīze veikta, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, civilprocesā vai administratīvajā procesā. Eksperta atzinums ir dokuments, kas tiesas procesā kalpo par pierādījumu. Eksperta atzinumu var saņemt tikai ekspertīzes noteicējs vai procesa virzītāja noteiktās personas.

Ja ekspertīze veikta, pamatojoties uz birojam adresētu klienta iesniegumu, tās rezultātus noformē konsultatīvā atzinuma formā. Līdzīgi kā eksperta atzinums, arī konsultatīvais atzinums var kalpot par pierādījumu krimināl, civil un administratīvajā procesā, tomēr to izvērtē un lēmumu par tā pievienošanu lietas materiāliem pieņem procesa virzītājs vai tiesa.

Maksas ekspertīzi birojā var pasūtīt divos veidos.

Ja ekspertīzes rezultāti klientam vajadzīgi civilprocesa ietvaros, klients var lūgt tiesu noteikt ekspertīzi. Šajā situācijā, atbilstoši civilprocesa norises kārtībai, tiesa izskata klienta lūgumu un pieņem lēmumu par ekspertīzes noteikšanu, tajā norādot ekspertam uzdodamos jautājumus, ekspertīzei iesniedzamos materiālus un to iesniegšanas kārtību. Lēmumu par ekspertīzes noteikšanu, kopā ar izpētāmajiem materiāliem, tiesa nosūta birojam. Šis ir procesuālais ekspertīzes noteikšanas veids un klienta vienīgais pienākums ir veikt sniegtā maksas pakalpojuma apmaksu un, nepieciešamības gadījumā, iesniegt tiesas noteiktos izpētes materiālus.

Tomēr klients var arī tieši lūgt biroju izdarīt noteikta veida ekspertīzi. Šajā gadījumā klientam ir jāaizpilda iesniegums, kā arī pašam jāiesniedz birojā izpētāmie materiāli.

Klientu ērtībai piedāvājam iesniegumu aizpildīt jau pirms nākšanas uz biroju. Ja klients nav pārliecināts, vai spēs iesniegumā precīzi norādīt savas vajadzības, lūdzam patstāvīgi aizpildīt tikai sadaļu par Pasūtītāju, bet par pārējo iesniedzamo informāciju lūdzam konsultēties ar biroja speciālistiem.

Ekspertīzes materiālu iesniegšana

Lai iesniegtu ekspertīzei analizējamos materiālus, klientam personīgi vai rakstveidā, pilnvarojot citu personu, jāierodas Valsts tiesu ekspertīžu birojā Rīgā, Invalīdu ielā 1, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 vai plkst. 13.00 līdz 16.00. Iesniedzot ekspertīzes materiālus, klientam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Lūdzam ņemt vērā, ka rokrakstu ekspertīzēs ir ļoti svarīgi, lai ekspertam būtu pieejams nepieciešamais salīdzinošo paraugu daudzums. Tāpēc pēc iepazīšanās ar ekspertīzei iesniegtajiem materiāliem, biroja speciālisti var lūgt klientu iesniegt papildus paraugus.

Savukārt, pasūtot autotehniskās un numura zīmju ekspertīzes, klientam izpētāmais transporta līdzeklis ir jānogādā birojā. Vēlams, lai transporta līdzeklī nebūtu klienta mantas, jo birojs atbild tikai par pašu izpētes objektu.

Maksāšanas kārtība

Ekspertīzes izmaksas nosaka Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr.530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis".

Katrai ekspertīzei birojs sagatavo rēķinu, ko izsniedz klientam vai nosūta uz klienta norādīto pasta adresi.

Ja rēķina apmaksa nav veikta norādītajā termiņā, birojs uzskata, ka klients nepiekrīt maksas pakalpojuma nosacījumiem un iesniegtie materiāli tiek atdoti klientam bez izpētes veikšanas. Ja klientam ekspertīzes izmaksas šķiet par augstām, viņš var rakstiski lūgt pētīt mazāku objektu skaitu. Šādā gadījumā klientam izsniedz jaunu rēķinu. Ekspertīzi veic rindas kārtībā tikai pēc tās apmaksas, ko apstiprina bankas izraksts. Ja ekspertīze ir apmaksāta kā steidzams pakalpojums, to veic ārpus kārtas.

Klients norādītajā termiņā veic rēķina apmaksu ar pārskaitījumu vai birojā, norēķinoties ar maksājuma karti.

Uzmanību! Valsts tiesu ekspertīžu birojā nepieņem maksājumus skaidrā naudā.

Izpētes rezultātu saņemšana

Ja klients savā iesniegumā uzrādījis e-pasta adresi, klients saņem elektronisku informāciju par pakalpojuma izpildi.

Ekspertīzes rezultāti tiek noformēti vai nu eksperta atzinuma, vai konsultatīvā atzinuma veidā.

Eksperta atzinumu un izpētei iesniegtos objektus izsniedz ekspertīzes noteicējam, procesa virzītājam vai viņu rakstveidā pilnvarotai personai.

Eksperta atzinumu civilprocesā nosūta tiesai pa pastu ierakstītā sūtījumā, ja ekspertīzei nav iesniegti apjomīgi izpētes objekti.

Konsultatīvo atzinumu izsniedz personai, uz kuras iesnieguma pamata ir veikta ekspertīze, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Šī persona var rakstiski pilnvarot jebkuru citu personu saņemt konsultatīvo atzinumu. Saņemot ekspertīzes rezultātus, klientam izsniedz arī visus ekspertīzei iesniegtos materiālus.