Starptautiska sadarbība un jaunu kontaktu veidošana ir viena no Valsts tiesu ekspertīžu biroja prioritātēm. Sadarbība notiek gan birojam un ekspertiem aktīvi darbojoties starptautiskās tiesu ekspertīžu organizācijās, gan slēdzot sadarbības līgumus ar atsevišķu valstu tiesu ekspertīzes iestādēm, gan izmantojot dažādu starptautisku fondu un projektu piedāvātās iespējas biroja darbinieku mācību braucieniem uz Eiropas tiesu ekspertīzes iestādēm Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Norvēģijā un citur.

  Valsts tiesu ekspertīžu biroja noslēgtie sadarbības līgumi

  Nosaukums Noslēgts Stājies spēkā Statuss Mērķis
  Sadarbības līgums ar Krievijas Federācijas TM tiesu ekspertīžu centru 07.09.2006. 07.09.2006. Nav spēkā Aptver sadarbību, pieredzes apmaiņu dažādos tiesu ekspertīžu veidos
  Sadarbības līgums ar Gruzijas TM Nacionālo tiesu ekspertīžu centru 29.11.2006. 29.11.2006. Spēkā Aptver sadarbību, pieredzes apmaiņu dažādos tiesu ekspertīžu veidos
  Saprašanās memoranda starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādēm aktualizēts 18.04.2008 18.04.2008 Spēkā Nodrošina un koordinē sadarbību, pieredzes apmaiņu, utt.
  Savstarpējās saprašanās memorands starp Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas Karalistes Nacionālās Kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamentu. 27.03.2009. 27.03.2009. IZPILDĪTS

  Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi veic Valsts tiesu ekspertīžu birojs; memorands noslēgts, īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu Nr.LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”.
  Beidzies līguma darbības termiņš.

  Divpusēja sadarbība dažādu tiesu ekspertīžu jomu akreditācijā, jaunu iekārtu un metožu ieviešanā tiesu ekspertu praksē atbilstoši labas prakses rokasgrāmatām, aktīva dalība starptautiskā sadarbībā. Sākotnējā sadarbība paredzēta informācijas apmaiņā šādās tiesu ekspertīžu jomās - pirkstu pēdu izpēte, stikla refrakcijas koeficienta noteikšana, ļaunprātīgas dedzināšanas izpēte, šāviena pēdu izpēte.
  Vienošanās starp Latvijas Republikas Tiesu ekspertīžu biroju un Baltkrievijas Republikas Tiesu ekspertīžu komiteju par sadarbību tiesu ekspertīžu jomā. 15.03.2017. 15.03.2017. Nav spēkā Sadarbība tiesu ekspertīžu jomā - ekspertu stažēšanās, pieredzes apmaiņa, dalība semināros un konferencēs.
  Valsts tiesu ekspertīžu biroja sadarbības līgums ar Harkivas Tiesu ekspertīžu institūtu  22.11.2019. 22.11.2019. Spēkā Vienošanās mērķis ir izveidot sadarbību tiesu ekspertīžes jomā, lai cīnītos ar noziedzību, aizsargātu pilsoņu tiesības un intereses aktīvi izmantojot modernās zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus, veikt apmācības, nodrošināt zināšanu apmaiņu, uzlabot esošanās un izveidot jaunas metodes un tehnikas tiesu ekspertīzē. 
  Valsts tiesu ekspertīžu biroja sadarbības līgums ar Kijevas Tiesu ekspertīžu institūtu  10.12.2019. 10.12.2019. Spēkā Vienošanās mērķis ir stiprināt, attīstīt un sekmēt kopējas aktivitātes pētniecības un attīstības jomās, veiccot zināšanu apmaiņu, kopēju projektu īstenošanu, apmaiņu ar rezultātiem, personāla apmaiņu dalībai konferencēs, semināros un citos pasākumos, personāla apmācības u.c. aktivitātes.