Publiskie maksas pakalpojumi

Atgādinām, ka Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic, pamatojoties uz:

  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, kas ir bezmaksas pakalpojums;
  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu civilprocesā vai fiziskas, vai juridiskas personas iesniegumu, kas ir maksas pakalpojums.

Klientu ievērībai!

  • Ja objektu skaits 2.–4., 6., 9.–14., 16. un 18. punktā minētajās ekspertīzēs pārsniedz noteikto mērvienību skaitu, attiecīgajai cenai piemēro koeficientu 0,6 par katru pārsniegto noteikto mērvienību skaitu.
  • Ja pēc personas pieprasījuma birojs sagatavoto materiālu nosūta pa pastu, persona papildus maksai par pakalpojumu sedz arī pasta pakalpojumu izmaksas saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.
  • Pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad ir pilnā apmērā samaksājusi izrakstīto rēķinu un maksājums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

Papildus informācijai skatīt Ministru kabineta 05.09.2017. noteikumus Nr.530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis".

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)1

1.

Autotehniskā ekspertīze

1 ekspertīze

495,07

2.

Augsnes ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti)

845,85

3.

Botāniskā ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

1028,18

4.

Metālu un sakausējumu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

801,39

5.

Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu ekspertīze

1 ekspertīze

1314,79

6.

Naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti)

954,36

7.

Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte

1 ekspertīze

1384,25

8.

Stikla, keramikas un to izstrādājumu ekspertīze

1 ekspertīze

1362,39

9.

Daktiloskopiskā ekspertīze (vizualizēšana)

1 ekspertīze (ne vairāk kā 10 izpētes objekti)

595,50

10.

Informācijas tehnoloģiju apskate

1 apskate (1 datu nesējs līdz 2 TB)

350,38

11.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

1 ekspertīze (1 datu nesējs līdz 2 TB un ne vairāk kā 50 atslēgvārdi)

2046,99

12.

Daktiloskopiskā ekspertīze (identifikācija)

1 ekspertīze (ne vairāk kā 3 personas)

982,26

13.

Dokumentu vecuma noteikšanas ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 ieraksti)

1647,71

14.

Dokumentu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 lapas un 3 jautājumi)

468,33

15.

Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte

1 ekspertīze

755,96

16.

Reljefo identifikācijas zīmju izpēte

1 ekspertīze (1 objekts, piemēram, ierīce, automašīna u. tml.)

511,65

17.

Trasoloģiskā ekspertīze

1 ekspertīze

555,82

18.

Rokrakstu ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 5 izpētes objekti: paraksti, ieraksti, teksts)

628,24

19.

Šāviena pēdu ķīmiskā ekspertīze

1 ekspertīze (ne vairāk kā 2 personas)

566,72

20.

Atteikums - ekspertīzes neiespējamība

1 ekspertīze

40,73

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."