VTEB 2020.gadā sniegto

publisko maksas pakalpojumu izpildes rādītāji

Pārskata gadā publiskie maksas pakalpojumi veidoja 6,94% no kopējā Valsts tiesu ekspertīžu biroja veikto ekspertīžu skaita.

Biroja publisko maksas ekspertīžu kvalitātes pārvaldība notiek tieši tādā pašā kārtībā, kā citu ekspertīžu kvalitātes pārvaldība, proti, atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, tostarp tiek veikti iekšējie auditi.

Pakalpojums*
Ekspertīžu skaits
Izmantotais kanāls**
Vidējais izpildes ilgums (dienas)
Noteiktais ekspertīžu termiņš (dienas)***
Izpildes kavējumu skaits
Izpildes kavējumu skaits % no kopējā ekspertīžu skaita (maksas un par budžeta līdzekļiem)

Rakstītā teksta lingvistiskā ekspertīze

3

Klātiene

22,66

84

0

 

Autotehniskā ekspertīze

5

Klātiene

24,60

49

2

0,51

Ķīmiskā ekspertīze - augu valsts izcelsmes objektu izpēte

1

Klātiene

32,00

21

1

1,37

Daktiloskopiskā ekspertīze

2

Klātiene

34,00

56

0

 

Dokumentu ekspertīze

11

Klātiene

27,18

28

5

6,10

Ķīmiskā ekspertīze - metāla izpēte 

2

Klātiene

30,00

14

2

6,06

Ķīmiskā ekspertīze - naftas produktu izpēte

1

Klātiene

14,00

28

0

 

Ķīmiskā ekspertīze - polimēru izpēte

1

Klātiene

8,00

14

0

 

Rokraksta, paraksta ekspertīze

37

Klātiene

44,00

98

0

 

Ķīmiskā ekspertīze - stikla izpēte

1

Klātiene

7,00

14

0

 

Trasoloģiskā ekspertīze

47

Klātiene

95,17

84

14

12,07

 

111

 

 

 

24

 

*norādīti tikai tie pakalpojumi, kur pieteiktais gadījumu skaits ir vismaz 1

**norādīts kanāls pakalpojuma saņemšanas posmam - izpētes objekta piegāde, pakalpojuma noformēšanai, apmaksai un izpētes rezultāta saņemšanai tiek izmantoti arī citi kanāli.

*** rīkojums 28.08.2020. Nr. 1.2.1/286