Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Biroja mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.

Biroja darbības mandātu un kompetenci nosaka  Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumi Nr.793 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums”, Ministru kabineta 2003.gada 29.decembra rīkojums Nr.825 „Par Valsts policijas reorganizāciju”, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr 835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru".

Par Biroja klientu var kļūt arī jebkura juridiska un fiziska persona.

Atbilstoši nolikumam birojs:

 • veic tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros;

 • veic ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma;

 • veic konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.

Funkciju izpildes nodrošināšanai birojs:

 • izstrādā un ievieš tiesu ekspertu darbā jaunas pētījumu metodes un tehniskos līdzekļus, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem un ekspertīžu prakses apkopojumiem;

 • izstrādā informatīvos un metodiskos materiālus;

 • veic mācību metodisko un informatīvo darbu ar tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem;

 • veic zinātniski praktiskos pētījumus dažādos ekspertīžu veidos.

Atbilstoši savai kompetencei birojs:

 • sagatavo valsts investīciju un starptautisku programmu projektu pieteikumus, kā arī sekmē investīciju programmu īstenošanu;

 • sniedz Tieslietu ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu izstrādē;

 • sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu ekspertiestādēm, organizē starptautiskas apspriedes un konferences tiesu ekspertīžu jautājumos un piedalās to darbā;

 • pieprasa un saņem biroja darbam nepieciešamo informāciju no citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem.