Augsnes ekspertīze

Augsnes izpētes mērķis ir konstatēt augsnes, kas atrodas uz dažādiem objektiem, kopējo izcelsmi, tās piederību konkrētai vietai vai kopīgu grupas piederību, ņemot vērā dažādas augsnes fizikāli-ķīmiskās īpašības.

Autotehniskā ekspertīze

Eksperti veic transportlīdzekļu sadursmes, uzbraukuma gājējam un transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēti.

Eksperti nosaka:

 • ceļu satiksmes negadījuma mehānismu;

 • transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, laiku un apstāšanās ceļu;

 • gājēja, transportlīdzekļa veikto attālumu no kustības bīstamības rašanās momenta līdz ceļu satiksmes negadījuma brīdim;

 • transportlīdzekļa vadītāja tehnisku iespēju novērst ceļu satiksmes negadījumu vai izvairīties no ceļu satiksmes negadījuma;

 • transportlīdzekļa stūres, bremžu iekārtas un riepu tehniskā stāvokļa atbilstību LR normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumi Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”).

Biroja eksperti neveic traktortehnikas, ūdens, gaisa, dzelzceļa transportlīdzekļu, kā arī kravas automobiļu un autobusu tehniskā stāvokļa izpēti.

Botāniskā ekspertīze

Augu valsts objektu izpēte ļauj noteikt, kādai augu sugai pieder auga fragments. Dažkārt iespējams noteikt auga fragmenta piederību konkrētam augam.

Daktiloskopiskā ekspertīze

Daktiloskopijas nosaukums ir radies no grieķu vārdiem daktylos – pirksts un skopein – skatīties. Ādas papillārlīniju raksta aina ir individuāla un noturīga. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir tikai viņam vienam piemītoša papillārlīniju aina, kas nekad neatkārtosies citai personai. Daktiloskopiskās izpētes objekti ir cilvēka roku pirkstu, plaukstu un kāju pēdu papillārrakstu aina, kas paliek uz priekšmetiem vai arī eksperimentāli (salīdzinošie paraugi) tiek iegūta pēc to saskares ar rokām vai kājām.

Biroja eksperti veic daktiloskopisko identifikāciju. Tas nozīmē – viņi salīdzina nozieguma vietā atstātās daktiloskopiskās pēdas ar eksperimentāli iegūtiem personu roku pirkstu un kāju nospiedumiem. Atrodot noteiktu skaitu sakrītošu pazīmju, ir iespējams noteikt personu, kura šīs pēdas ir atstājusi. Salīdzinot pēdas no vairākām nozieguma vietām, var noteikt vai tās atstājusi viena un tā pati persona.

Atsevišķos gadījumos pēc daktiloskopisko pēdu veida izvietojuma uz objekta eksperti nosaka to veidošanās mehānismu.

Lai veiktu daktiloskopisko identifikāciju, birojā ir jāiesniedz notikuma vietā uz daktiloskopiskajām plēvēm izņemtās pēdas vai arī šo pēdu mēroga fotogrāfijas, vai arī objekts ar latentām (neredzamām) daktiloskopiskajām pēdām, kā arī  to personu atstātie roku pirkstu un kāju nospiedumu salīdzinošie paraugi, kuru saistība ar notikumu ir jānoskaidro.

Roku pirksti, delnas un basas kājas, saskaroties ar dažāda veida priekšmetiem, uz to virsmas atstāj pēdas. Vairumā gadījumu šīs pēdas ir neredzamas (latentas). Lai tās vizualizētu un padarītu derīgas salīdzinošai izpētei, eksperti pielieto dažādas metodes. To izvēle ir atkarīga no objekta virsmas rakstura, uz kura atrodas pēdas, kā arī no atstāto pēdu vecuma. Ir zināms, ka no cilvēka ādas izdalās sviedri un taukvielas, kuru sastāvā ietilpst ļoti daudz organisku un neorganisku savienojumu. Izvēloties piemērotu izpētes metodi, eksperti var vizualizēt atstātās papillārlīniju pēdas ne tikai uz gludiem priekšmetiem, bet arī uz auduma un cilvēka ādas.

Biroja speciālisti savā darbā izmanto gandrīz visas šobrīd ekspertīžu praksē zināmās pēdu vizualizēšanas metodes, sākot no optiskām, kas pēdas neiznīcina un nerada izmaiņas tajās, līdz fizikālām un ķīmiskām metodēm, kuru pamatā ir no ādas izdalīto vielu mijiedarbība ar dažāda veida reaktīviem. Metožu pareizu pielietošanu nodrošina izstrādātās metodikas un darbības shēmas. Piedalīšanās starptautiskos prasmju pārbaudes testos un papillārlīniju pēdu vizualizēšanas sfēras akreditācija birojā atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām, apliecina biroja ekspertu profesionalitāti šajā jomā.

Lai veiktu papillārlīniju pēdu vizualizēšanu, ekspertu rīcībā ir jānodod objekts vai tā fragments, uz kura varētu būt vai ir vizualizējamās pēdas. Nosakot šo ekspertīzi ir jāņem vērā, ka papillārlīniju pēdu vizualizēšanas iespējas ir atkarīgas no objektu pareizas iesaiņošanas un savlaicīgas iesniegšanas izpētei.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

Dokumentu tehniskajā izpētē tiek pētīti dažādi Latvijas Republikas un ārzemju dokumenti, kā arī brīvā stilā izgatavoti dokumenti.

Ekspertīzē tiek konstatētas fotokartiņas un citu rekvizītu nomaiņas fakts personu apliecinošos dokumentos. Veicot ekspertīzi, iespējams noteikt sākotnējo tekstu tā dzēšanas, kodināšanas un pierakstīšanas gadījumos. Tāpat iespējams izpētīt bojātus un degušus dokumentus, kā arī atjaunot nesalasāmu tekstu (aizlietu, aizsvītrotu, izbalējušu, utt.) dažāda veida dokumentos.

Ekspertīzē var noteikt zīmogu un spiedogu nospiedumu izpildīšanas veidu un veikt šo nospiedumu salīdzināšanu uz dažādiem dokumentiem.

Ekspertīzē tiek pētītas arī tipogrāfiski izpildītas veidlapas: noteikts to drukāšanas veids, veidlapu atbilstība standartam, vienota tipogrāfiska izcelsme.

Ekspertīzē var pētīt arī biroja tehnikas (kopējamo aparātu, printeru, faksu, u.c.) izdrukas un kopijas, nosakot izmantoto iekārtu un teksta montāžas iespējamību, identificēt kopējamo aparātu pēc krāsainās kopijas.

Tiek analizēti arī rakstāmmašīnas teksti un risināti rakstāmmašīnas identifikācijas jautājumi. Tāpat var veikt arī koppapīru un rakstāmmašīnu lentu un ar tiem rakstīto tekstu izpēti.

Eksperti pēta arī dažādu valstu papīra naudas zīmes. Ekspertīzē var noteikt kādā veidā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem ir izgatavota papīra naudas zīme, vai naudas zīme atbilst standartam, vai dažādās vietās izņemtās naudas zīmes nav izgatavotas vienādā veidā.

Ķīmiskā ekspertīze

Dokumentu materiālu izpētē tiek pētīti dažāda veida rakstāmmateriāli (tinte, pastas, zīmogkrāsa, toneri, printeru tinte, koppapīrs, tipogrāfijas krāsa, utt.), līme un palīgmateriāli, kas tiek izmantoti dokumenta izgatavošanā, pati dokumenta pamatne- papīrs, kā arī kodinātājvielas.

Metālu un sakausējumu izpēte ļauj noteikt metāla veidu, kā arī risināt jautājumu par metāla fragmenta iespējamo piederību konkrētam priekšmetam.

Naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu izpēte ļauj noteikt iesniegtā šķidruma piederību konkrētam naftas produktam vai smērvielas veidam, kā arī iespējamo piederību konkrētai tilpnei. Iespējams noteikt naftas produktu pēdas uz konkrēta priekšmeta, kā arī to sastāvu un veidu.

Ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos nosakām degšanas iniciēšanai izmantotos organiskos šķīdumus.

Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte konstatē to uzslāņojumus uz dažādiem priekšmetiem, nosaka rašanās mehānismu, materiāla veidu, kā arī iespējamo piederību konkrētam priekšmetam.

Eksperti nosaka, vai priekšmets ir ticis pārkrāsots, kā arī tā iepriekšējo krāsu. Dažkārt pēc krāsu pārklājuma fragmentiem iespējams noteikt konkrēta automobiļa marku, modeli un izlaiduma gadu.

Ekspertīzē ir iespējams konstatēt arī speciālo ķīmisko vielu pēdas uz personas rokām un naudaszīmēm.

Polimēru izstrādājumu izpēte ļauj noteikt polimēru materiāla izstrādājuma vai mikrodaļiņu veidu, kā arī to iespējamo piederību konkrētam priekšmetam.

Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte risina jautājumus par stikla mikrolausku atrašanos uz apģērba priekšmetiem vai apaviem, nosaka šī materiāla sastāvu, un, salīdzinot to ar notikuma vietā izņemto stikla izstrādājumu, risina jautājumu par izņemto stikla lausku piederību konkrētam izstrādājumam.

Katrs šāviens ir saistīts ar daudziem fizikāliem un ķīmiskiem procesiem, kuru rezultātā veidojas šāviena pēdas gan šaujamierocī un uz šāvēja rokām, gan arī vietā, kur tiek izdarīts šāviens, un uz mērķa. Daļa no šīm pēdām ir saredzamas bez speciālu iekārtu palīdzības un var tikt konstatētas jau notikuma vietas apskates laikā, piemēram, lodes radīts bojājums. Citu pēdu konstatēšanai ir nepieciešamas speciālas iekārtas, lai noteiktu atstāto pēdu veidu, lokalizāciju, koncentrāciju un ķīmisko sastāvu. Pēdējo izpēte ir minētās ekspertīzes uzdevums.

Birojs ir vienīgā tiesu ekspertīžu iestāde valstī, kur iespējams pētīt šāviena pēdas uz šāvēja ķermeņa daļām vai apģērba. Pēdu izpēte ir iespējama tikai gadījumos, kad tās ir noņemtas ar speciālajiem pēdu uztverošajiem komplektiem. Ekspertīzei izmanto CamScan skanējošo elektronmikroskopu ar eneģiju dispersijas analizatoru, kas dod iespēju atrast šāviena produktu mikrodaļiņas, kuru diametrs ir lielāks par 0,5 mikrometriem, noteikt to ķīmisko sastāvu un  konstatēt formu un virsmas reljefu. Atsevišķos gadījumos biroja eksperti veic šāviena pēdu noņemšanu  ar speciālajiem pēdu uztvērējiem no šāvēja apģērba. Konstatējot šāviena produktus uz personas ķermeņa un apģērba, var noteikt tās saistību ar šaujamieroča lietošanu vai nēsāšanu.  

Izmantojot modernās fizikāli ķīmiskās analīzes metodes, ekspertiem ir iespējams atklāt neredzamās pēdas, kas sniedz izmeklēšanai vērtīgu informāciju par pielietotās munīcijas veidu, šāviena distanci un virzienu. Nosakot šāviena produktu izvietojumu uz notikuma vietā esošajiem priekšmetiem, ir iespējams noteikt situāciju šāviena izdarīšanas brīdī, šāvēja un cietušā savstarpējo izvietojumu. Pētot pēdas šaujamierocī, eksperti var konstatēt vai no tā ir izdarīts šāviens. Izmantojot rentgenfluorescento un kontakdifūzijas metodi, ekspertīzes ceļā var spriest par bojājumu nodarīšanas secību.    Šis izpētes virziens  nav biroja sniegto pakalpojumu prioritāte, jo pamatā to veic Kriminālistikas pārvaldes eksperti. Tomēr atsevišķos gadījumos ekspertīzē tiek iesaistīti arī biroja speciālisti.

Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte ļauj noteikt iesniegtā šķiedru materiāla vai šķiedru veidu. Ekspertīzes laikā tiek atrasti, izņemti un izpētīti mikrošķiedru uzslāņojumi uz dažādiem priekšmetiem, kā arī noteikta to iespējamā piederība konkrētam tekstilizstrādājumam.

Dzīvnieku matu izpēte ļauj noteikt, kādai dzīvnieku sugai pieder dzīvnieka mati. Dažkārt iespējams noteikt dzīvnieka matu piederību konkrētam dzīvniekam.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

Informācijas tehnoloģiju izpēte ļauj meklēt informāciju dažādos datu nesējiem (disketēs, cietajos diskos, kompaktdiskos), meklēt dzēstus un nedzēstus dokumentus pēc iesniegtajiem dokumentu paraugiem (līgumi, pilnvaras), kā arī pēc interesējošiem nosaukumiem (firmu nosaukumiem, uzvārdiem), noskaidrot konstatētiem dokumentiem rekvizītus, kā arī noteikt datorsistēmā esošās operāciju sistēmas un instalētās datorprogrammas.

Tāpat veicot ekspertīzi tiek konstatēti tīkla iestādījumi (IP un MAC adreses, Interneta pieslēguma konfigurācija) un pētīti datorsistēmā esošie e-pasti.

Lingvistiskā ekspertīze

Lingvistiskās jeb teksta autora noteikšanas metodes galvenais izpētes objekts ir rakstīts vai drukāts teksts. Lingvistiskajā ekspertīzē galvenā vērība tiek pievērsta noteiktām valodas pazīmēm, kas katram teksta autoram ir noturīgas un stabilas. Tādas pazīmes ir, piemēram, teksta autora valodas fonētikas, leksikas, stilistikas, gramatikas un semantikas elementi. Teksta struktūra un valodas īpatnības nereti ietver informāciju par autora personību.

Ekspertīzē ir iespējams noteikt:

 1. Vai teksta autors ir persona, kuras teksta paraugi iesniegti salīdzinošajai izpētei?
 2. Kādā līmenī persona (teksta autors) pārvalda latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas un interpunkcijas normas?
 3. Vai tekstā ir pazīmes, kas liecinātu par teksta autora izglītības līmeni?
 4. Vai tekstā ir pazīmes, kas liecinātu par teksta autora piederību kādai sociālai grupai vai kāda apvidus iedzīvotājiem (dialektoloģiskās pazīmes)?

Lai būtu iespējams veikt teksta autora identificēšanu, izpētāmā teksta apjomam jābūt ne mazākam par 200 vārdiem. Lingvistiskās ekspertīzes materiālu izpētes gaitā jāņem vērā iesūtīto paraugu atbilstība izpētāmajam tekstam. Salīdzināmajam materiālam ir jābūt ne mazāk kā 10 A4 formāta lapām, kas satur vismaz 200 vārdus, ar brīvajiem paraugiem un eksperimentālajiem teksta paraugiem, kas satur vismaz 300 vārdus.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Eksperti veic reljefa zīmju izmaiņu izpēti uz dažādiem objektiem, no kuriem lielāko izpētes objektu skaitu veido transporta līdzekļus identificējošās numuru zīmes:

 • nosaka reljefa zīmju atbilstību rūpnieciskiem standartiem:
 • konstatē izmaiņas un to izdarīšanas paņēmienus;
 • iespēju robežās nosaka sākotnējās reljefās zīmes.

Rokrakstu ekspertīze

Rokrakstu ekspertīzes mērķis ir identificēt ierakstu, teksta un parakstu izpildītāju dokumentu oriģinālos. Tāpat ir iespējams konstatēt, vai ieraksti, teksts, retāk – arī paraksts ir izpildīti izmainītā rokrakstā vai tie ir izpildīti ar rakstītājam neierasto roku (piemēram, ar kreiso roku, ja rakstītājs parasti raksta ar labo). Veicot salīdzinošo izpēti, ir iespējams konstatēt parakstu, atsevišķos gadījumos – arī rokraksta izpildīšanu, atdarinot kādas personas parakstu vai rokrakstu.

Veicot rokrakstu ekspertīzi, ir iespējams konstatēt ierakstu, teksta vai paraksta izpildīšanu kādā rakstītājam neierastā stāvoklī vai neierastos apstākļos (uztraukumā, alkohola vai narkotiku reibumā, rakstot uz nelīdzenas virsmas utml.).

Trasoloģiskā ekspertīze

Jēdziens „homoskopiskās pēdas” sevī ietver cilvēka zobu, lūpu ausu un citu ķermeņa daļu atstātās pēdas, kā arī pēdas, kas raksturo cilvēka kustību iemaņas.

Tāpat kā pirksti, arī citas ķermeņa daļas  saskaroties ar dažādiem objektiem, piemēram, loga stiklu, durvīm, traukiem, atstāj personas identifikācijai derīgas pēdas. Ir pierādīts, ka auss gliemežnīcas forma katram cilvēkam ir individuāla. Arī lūpu virsma ir nelīdzena un atstātajās pēdās veido personas identificēšanai nepieciešamo pazīmju kompleksu.  Pētot kāju pēdu iespiedumus apavu iekšpusē, pēc pēdas formas ir iespējams noskaidrot apavu valkātāju. Biroja praksē ir piemērs, kad izpētot zobu atstātās pēdas uz  nozieguma vietā atstāta iekosta ābola, izdevās pierādīt personas līdzdalību smaga nozieguma izdarīšanā.

Līdzīgi kā rakstot, arī citās cilvēka darbībās parādās viņa kustību iemaņu individuālās pazīmes. Salīdzinošās izpētes gaitā ir iespējams identificēt personu, kura veikusi attiecīgās darbības. Dažkārt sarežģītāku manipulāciju izdarīšanai ir nepieciešamas profesionālas iemaņas. Piemēram, eksperti analizējot mezglu uzbūvi uz auklas ar ko bija sasiets līķis, konstatēja, ka šādu retu sējumu pielieto alpīnisti.

Teorētiski par homoskopiskajām pēdām var uzskatīt arī cilvēka roku un basu kāju atstātās pēdas, tomēr praksē  tās tiek pētītas atsevišķa ekspertīžu veida – daktiloskopiskās ekspertīzes ietvaros.

Izpētes objekta atbilstību biroja kompetencei nosaka ne tikai pēdu veids, bet arī to atrašanās vieta (nesējobjekts). Piemēram, biroja darbības kompetencē nav gadījumi, kad zobu pēdas ir konstatētas uz personas ķermeņa, jo cilvēka ķermeņa izpēti veic tikai tiesu medicīnas speciālisti.

Apvienojot trasoloģiskās un materiālu izpētes metodes, risina jautājumu par vesela priekšmeta identificēšanu pēc no tā atdalītām daļām.

Veic rīku un instrumentu atstāto pēdu ekspertīzi, konstatējot uzlaušanas faktu, nosakot bojājumu rašanās apstākļus, izmantotos rīkus un instrumentus un citus apstākļus.

Apģērba ekspertīzes laikā tiek pētītas apģērba atstātās pēdas un apģērba bojājumi. Ja apģērba bojājumi radušies vienlaikus ar ķermeņa bojājumiem, izpētes pilnīgums un vispusība tiek panākta, piesaistot tiesu medicīniskās ekspertīzes ekspertus vai arī izmantojot viņu sniegto eksperta atzinumu secinājumus par bojājumu raksturu uz ķermeņa.

Apavu pēdu izpēte risina tradicionālos ar apavu pēdām saistītos jautājumus. Salīdzinot pazīmes, kas apava pazolē veidojas tā ražošanas un valkāšanas procesā, eksperti var noteikt, vai pēdu ir veidojis izpētāmais apavs.

Analizējot apģērba bojājumus ir iespējams ne tikai konstatēt to rašanās mehānismu (plēsts , griezts, durts), bet arī noteikt rīku ar ko bojājums ir nodarīts. Dažkārt izpēte tiek veikta kompleksi, piesaistot ekspertus ķīmiķus.

Pēc pēdām nosaka transporta līdzekļa veidu un veic identificējošus pētījumus. Nosaka automobiļa modeli un tā izgatavošanas laiku pēc ceļu satiksmes negadījuma vietā izņemtajiem objektiem.

Citi ekspertīžu veidi

Minēto ekspertīzi birojā veic gadījumos, kad procesuālu iemeslu dēļ to nav iespējams veikt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, vai arī procesa virzītājs ekspertīzi ir noteicis ekspertu komisijai, kuras sastāvā ir iekļauts biroja eksperts. Ekspertīzē pēc pēdām uz izšautajām lodēm un čaulām, izmantojot salīdzinošo mikroskopu, ir iespējams identificēt šaujamieroci, no kura ir izšautas izpētāmās lodes un čaulas. Gadījumos, kad šaujamierocis nav iesniegts, ekspertīzes ceļā ir iespējams noteikt pielietotā šaujamieroča veidu un iespējamos modeļus, kā arī noskaidrot, vai lodes un čaulas no dažādām notikuma vietām nav izšautas no viena un tā paša šaujamieroča. Balstoties uz šāviena radīto bojājumu morfoloģiskajām pazīmēm, izvietojuma un lietiskās situācijas notikuma vietā, eksperti spēj rekonstruēt šāviena apstākļus – šāvēja un mērķa savstarpējo izvietojumu, šāvienu skaitu.

Minēto ekspertīzi birojā veic gadījumos, kad procesuālu iemeslu dēļ to nav iespējams veikt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē, vai arī procesa virzītājs ekspertīzi ir noteicis ekspertu komisijai, kuras sastāvā ir iekļauts biroja eksperts. Ekspertīzē nosaka iesniegtā priekšmeta piederību pie šaujamieroču klases vai speciālajiem pašaizsardzības līdzekļiem, kā arī piederību pie šaujamieroču munīcijas klases un to izgatavošanas veidu. Pamatojoties uz priekšmeta konstrukciju, marķējumu un darbības veidu, eksperti nosaka tā veidu, sistēmu un modeli. Ekspertīzē izvērtē pašizgatavoto šaujamieroču kaujas spējas un iesniegto šaujamieroču un munīcijas tehnisko stāvokli un derīgumu šāvienu izdarīšanai. Ja lēmumā par ekspertīzes noteikšanu ir norādīti konkrēti apstākļi un darbības ar šaujamieroci, eksperti var noteikt, vai tie varēja izraisīt šāvienu bez nospiešanas uz šaujamieroča mēlītes.