Nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij, radās nepieciešamība veidot savu tiesību sargājošo institūciju struktūru, kurā neatņemamas sastāvdaļas bija tiesu ekspertīžu iestādes.

1921.gada 10.oktobrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Zinātniskās tiesekspertīzes institūta izveidi, kura darbības tūlītēja uzsākšana gan bija apgrūtināta sakarā ar ekspertu un aparatūras trūkumu. Tādēļ sākotnēji izveidoja Zinātniskās tiesekspertīzes kabinetu. Tiesekspertīzes kabinetu izvietoja vienā ēkā ar sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnešu un Rīgas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnešu darba kabinetiem, nolūkā operatīvi nodrošināt tiesnešus ar eksperta atzinumiem.

1923.gada 1.aprīlī par Zinātniskās tiesekspertīzes kabineta direktoru iecēla bijušo Odesas universitātes profesoru Artūru Kangeru, kuram bija liela pieredze tiesu ķīmijā un farmakoloģijā. Šo datumu var uzskatīt par faktisko kabineta darbības sākumu.

1925.gadā Zinātniskās tiesekspertīzes kabinetu pārdēvēja par institūtu. Līdz ar to tika īstenota sākotnējā ideja par zinātniska institūta izveidi, kura eksperti ir pastāvīgi štata darbinieki. Juridiski institūta darbību sakārtoja 1929.gada 3.maijā , kad Saeima pieņēma Likumu par Zinātniskās tiesekspertīzes institūtu, nosakot, ka tā uzdevums ir izdarīt lietisko pierādījumu izmeklēšanu krimināl un civillietās uz zinātniskiem pamatiem, sekmēt noziedzīgā nodarījuma noskaidrošanu un vainīgā atrašanu, informēt tiesu resora darbiniekus par tiesekspertīzes sasniegumiem un izdarīt zinātniskus pētījumus.

1938.gadā institūts pārcēlās no telpām A.Pumpura ielā uz tiesu pili.

1939.gada novembrī A.Kangeru institūta direktora postenī nomainīja P.Bērziņš.

Pēc Latvijas pievienošanas Padomju Savienībai 1940.gadā Zinātniskās tiesekspertīzes institūts, kurš līdz tam bija pakļauts tiesu palātas prokuroram, tika iekļauts LPSR tieslietu tautas komisariātā, bet decembrī, pamatojoties uz LPSR iekšlietu tautas komisariāta vadītāja lūgumu, tika likvidēts. Institūta mantu, iekārtas un bibliotēku nodeva LPSR iekšlietu tautas komisariāta kriminālistikas institūtam.

Zinātniskās tiesekspertīzes institūta darbība tika atjaunota vācu okupācijas laikā - 1941.gada 6.novembrī.

Pēdējās ziņas par Zinātniskā tiesekspertīzes institūta darbību attiecināmas uz 1944.gada jūniju.

Trešo reizi tiesu ekspertīžu iestāde tieslietu sistēmas ietvaros tika veidota 1951.gadā. Pamatojoties uz PSRS Ministru padomes 1950.gada 30.decembra rīkojumu par kriminālistikas zinātniski pētnieciskās laboratorijas izveidi Justīcijas ministrijas pakļautībā, 1951.gada 11.janvārī tika pieņemts LPSR Ministru padomes rīkojums par Rīgas zinātniski pētnieciskās kriminālistiskās laboratorijas izveidi, kuras vadību uzticēja Otto Paeglem.

Laboratorija tika izvietota telpās L.Paegles ielā. Reāli savu darbību laboratorija uzsāka 1952.gada pavasarī pēc visu darbinieku apmācības PSRS Tieslietu ministrijas rīkotajos kursos.

Jauns posms laboratorijas vēsturē sākās ar autotehniskās ekspertīzes nodaļas izveidošanu 1962.gadā un tiesu grāmatvedības ekspertīžu nodaļas darbības uzsākšanu 1963.gadā. Tiesu ekspertīžu veidu paplašināšanās bija par pamatu laboratorijas nosaukuma maiņai 1964.gada decembrī. Tā tika pārdēvēta par Rīgas tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratoriju.

1968.gadā laboratorijas darbinieki papildus ekspertīžu veikšanai sāka nodarboties ar noziedzības cēloņu izpēti un novēršanu, tādēļ laboratorija kārtējo reizi mainīja nosaukumu un kļuva par Latvijas tiesu ekspertīžu un kriminoloģijas zinātniskās pētniecības laboratoriju. Laika periods no 1967. līdz 1987.gadam raksturojams kā aktīvas zinātniski praktiskās pētniecības laiks. Šajos gados darbu laboratorijā uzsāka jauni un talantīgi speciālisti, aktīvi iesaistoties daudzos zinātniskos projektos un tiesu ekspertīžu metodiku pilnveidošanā. Gandrīz visi laboratorijas jaunie darbinieki šajā laikā ieguva eksperta paraksta tiesības, mācoties Vissavienības tiesu ekspertīžu institūtā. Ekspertu augsto profesionālo kvalifikāciju nodrošināja regulāras stažēšanās un ekspertu atzinumu recenzēšana vadošajos bijušās PSRS tiesu ekspertīžu institūtos. 1984.gadā Rīgā tika organizēta Vissavienības zinātniski praktiskā konference, kas bija veltīta komplekso ekspertīžu pilnveidošanai.

1989.gadā, sakarā ar to, ka jau vairākus gadus laboratorijā netika veikti kriminaloģiska rakstura pētījumi, to pārdēvēja par Latvijas tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratoriju.

1991.gadā pēc valstiskās neatkarības atgūšanas un saskaņā ar Latvijas Republikas valsts iestāžu nosaukumu veidošanas noteikumiem  no laboratorijas nosaukuma tika svītrots Latvijas vārds. Pirmie neatkarības gadi laboratorijai bija sastinguma periods. Vecie sakari bija pārtraukti, bet jaunie vēl veidojās.

1994.gadā laboratorija uzsāka sadarbību ar Nīderlandes tiesu ekspertīžu iestādēm, kura ievērojami paplašinājās turpmākajos gados. Pateicoties šai sadarbībai, Latvijas eksperti iepazinās ar Rietumu ekspertu pieredzi, saņēma arī nozīmīgu materiāli tehnisko palīdzību. Tas pavēra iespējas izmantot jaunas pētījumu metodes dokumentu tehniskajās, daktiloskopiskajās un ķīmiskās ekspertīzēs.

1997.gadā ar Eiropas Padomes Juridisko sakaru direktorāta atbalstu laboratorija organizēja starptautisko semināru „Eksperta statuss tiesas procesā”, kurā piedalījās eksperti no Eiropas ekspertiestādēm, Latvijas ekspertiestādēm, advokāti un citi interesenti.

1998.gadā laboratorija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalībnieci un uzsāka aktīvi darboties tā ietvaros esošajās ekspertu darba grupās, piemēram – stikla, krāsu, šķiedru, dokumentu un rokrakstu.

1999.gadā izveidota Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija, kurā laboratorija ir viena no asociācijas dibinātājām.

2000.gads

 • Par laboratorijas vadītāja pienākumu izpildītāju ieceļ Mairu Čentoricku.

 • Laboratorija ir pārstāvēta starptautiskajā pirkstu pēdu pētnieku biedrībā (The Fingerprint Society).

2001.gads

 • Kopš janvāra iestādes nosaukums ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB).

 • LR TM paraksta savstarpējās saprašanās memorandu ar Nīderlandes Tieslietu ministriju, kurā paredzēta cieša sadarbība starp abu valstu tiesu ekspertīžu iestādēm.

 • VTEB uzsāk sagatavošanās darbus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai, kas turpinās 7 gadus.

 • Sākas darbs Nīderlandes PUA programmas ietvaros apstiprinātajos projektos, kas ilgst līdz 2005.gadam (kopumā 6 projekti). Latviju apmeklē Nīderlandes speciālists Diks Korvers. Galvenie aktivitāšu virzieni – VTEB sagatavošanās akreditācijai, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, darbs ar policijas darbiniekiem, lai uzlabotu kvalitāti notikuma vietas apskatē un lietisko pierādījumu izņemšanā, kā arī sadarbība ar Talsu rajona policiju.

 • VTEB darbinieki veic Valsts pārvaldes 4 pasūtītus pētījumus: „Automobiļu atdures stieņu polimēro materiālu mikrodaudzumu tiesu ekspertīze, izmantojot Furjē transformāciju infrasarkano mikrospektrometriju”, ”Šaujampulveru un to sadegšanas pēdu identifikācijas iespējas ar IS Furjē transformāciju mikrospektrometru”, “Rentgendifraktometrijas pielietošana putekļu nosēdumu kriminālistiskajā izpētē”,  „Zīmogu nospiedumu  izpētes iespējas un perspektīva”.

 • VTEB vadītāja p.i. stažējas Vācijas Bundeskriminalamt un Bādenes-Virtembergas pavalsts Landeskriminalamt TRANSFORM programmas ietvaros.

 • VTEB organizē Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas dokumentu un rokrakstu ekspertu 1. konferenci - "Paraksta aizsardzība, zīmoga nospieduma aizsardzība dažādos dokumentos".

 • VTEB augsnes eksperte piedalās ES projekta ietvaros apmācības kursos Polijā.

2002.gads

 • Par VTEB vadītāju ieceļ Mairu Čentoricku.

 • VTEB noslēdz savstarpējās sadarbības līgumu ar Ukrainas Tiesu ekspertīžu institūtu.

 • Izveido darba grupu Tiesu ekspertu likuma izstrādei.

 • VTEB organizē Baltijas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Dokumentu un rokrakstu ekspertu 2.konferenci, kā rezultātā izstrādāta brošūra „Ieteikumi dokumentu apstiprināšanai ar parakstu un zīmogu”.

 • VTEB darbinieki veic Valsts pārvaldes pasūtītus 6 pētījumus:  „Smago minerālu grupas atsevišķu minerālu skaita un formas variācijas izpēte Baltijas jūras Kurzemes un Vidzemes dažādu reģionu piekrastē, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi augsnes paraugu tiesu ekspertīzē”, „Meteoroloģisko un automobiļu ekspluatācijas apstākļu ietekme uz putekļu nosēdumu mineraloģisko sastāvu”, „Automobiļu atdures stieņu polimēro materiālu mikrodaudzumu tiesu ekspertīze, izmantojot enerģijas dispersīvo rentgenstaru mikroanalīzi kopā ar skenējošo elektronu mikroskopu” , „Automobiļu marku un modeļu diferencēšanas iespējas, izmantojot lakas un krāsas pārklājuma Furjē transformēto infrasarkano spektroskopiju”, „Elektrogrāfisko ierīču (kopētāju un printeru) diferenciācijas iespējas pēc toneru noklājuma uz dokumenta”, „Rutēnija tetraoksīda metodes pielietošana latento pirkstu pēdu vizualizēšanā uz metāla un lipīgām virsmām”

 • Nīderlandes valdības programmas „Impact: a Programme of Internships” ietvaros Nīderlandē stažējas VTEB 2 eksperti – ķīmiķi.

 • Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendiju programma nodrošina iespēju Zviedrijā un Somijā stažēties daktiloskopijas ekspertam, bet Zviedrijā un Norvēģijā – rokrakstu un dokumentu ekspertiem.

2003.gads

 • VTEB darbinieki veic Valsts pārvaldes pasūtītus 2 pētījumus: „Baltijas jūras Kurzemes un Vidzemes dažādu reģionu piekrastēs sastopamo minerālu asociāciju izpēte, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi augsnes paraugu tiesu ekspertīzē”, „Šāviena pēdu izplatības uz policijas darbinieku rokām izpēte”.

 • Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendija nodrošina iespēju biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu daļas vadītājai stažēties Somijas un Zviedrijas tiesu ekspertīžu iestādēs.

 • Nīderlandes IMPACT programmas ietvaros Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūtā stažējas VTEB vadītāja, daktiloskopijas eksperte un divas biroja rokrakstu ekspertes.

 • Lai palīdzētu VTEB speciālistiem sagatavoties atsevišķu ekspertīžu jomu akreditācijai, Nīderlandes PUA programmas ietvaros VTEB apmeklē Nīderlandes tiesu ekspertīžu institūta rokrakstu un šāviena pēdu izpētes eksperti, kā arī Nīderlandes Nacionālā daktiloskopijas biroja eksperts.

 • VTEB darbinieki kopā ar Zviedrijas tieslietu ministriju piedalās starptautiska semināra  „Seminar on Forensics and Evidence in Criminal Cases” organizēšanā Rīgā.

2004.gads

 • VTEB, pildot 2003.gada 23.decembra MK rīkojumu Nr.825, savā kompetencē pārņem rokrakstu, autotehnisko, reljefo identifikācijas zīmju un vairāku ķīmisko ekspertīžu veikšanu.

2005.gads

 • VTEB vadītāju M.Čentoricku ievēl ENFSI padomē uz 3 gadiem.

 • VTEB iegādājas divas jaunas pētniecības iekārtas: rentgenfluorescences analizatoru EAGLE 3 un sistēmu stikla mikrolausku refrakcijas koeficienta mērījumiem GRIM 3.

 • VTEB piedalās Nīderlandes valdības finansētos  MATRA projektos – „Strengthening Capacity of the Forensic Science Bureau – Implementation of the Technical Quality Norms” un „Preparing the Accreditation of the National Forensic Laboratories in Slovenia and Latvia”.

2006.gads

 • VTEB noslēdz sadarbības līgumu ar Krievijas Federācijas tiesu ekspertīžu centru par zinātniski-tehnisku sadarbību.

 • VTEB noslēdz sadarbības līgumu ar Gruzijas Nacionālo tiesu ekspertīžu biroju.

 • VTEB organizē Eiropas Krāsu un stikla tiesu ekspertu sanāksmi.

 • VTEB iegādājas ultra violetās/redzamās gaismas daļās mikrospektrometru,, gāzu hromatogrāfu, Furjē transformāciju infrasarkano spektrometru, Docucenter, diskusijas mikroskopu un stereomikroskopus.

 • VTEB speciālisti īsteno projektu „Atbalsta sniegšana Gruzijas Nacionālajam tiesu ekspertīžu birojam kvalitātes sistēmas ieviešanai”.

 • Ar Eiropas  Komisijas Paplašināšanās direktorāta TAIEX programmas atbalstu VTEB organizē starptautisku semināru  "Ceļu satiksmes negadījumu izpēte pirmstiesas izmeklēšanas procesā".

2007.gads

 • VTEB izvirza LR Ordeņu kapitulam apbalvošanai par ieguldījumu tiesu ekspertīžu nozares attīstībā Latvijā Nīderlandes policijas virsnieku Diku Korveru, kurš 27.aprīlī saņem Latvijas valsts apbalvojumu – IV šķiras Atzinības krustu.

 • 30.05.- 2.06 VTEB organizē 19.gadskārtējo ENFSI sanāksmi.

 • VTEB darbinieki  piedalās Tieslietu ministrijas īstenotajā projektā „Atbalsts Gruzijas tieslietu sistēmas attīstībai starptautisko tiesību jomā un pārstāvībai starptautiskos forumos, un atbalsts tiesu ekspertīzes attīstībai”, sniedzot atbalstu Gruzijas nacionālā tiesu ekspertīžu biroja ekspertiem. 

 • 2007.gada novembrī VTEB realizē ES Paplašināšanās direktorāta TAIEX programmas finansētu apmācības kursu „Workshop on Computer Related Crimes”, kurā piedalās arī Lietuvas un Igaunijas datoru ekspertīzes jomas eksperti.

 • Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendija nodrošina iespēju VTEB dokumentu izpētes un stikla izpētes ekspertiem stažēties Somijā un Zviedrijā. 

2008.gads

 • Pirmās divas ekspertīžu jomas - rokrakstu izpēte un daktiloskopiskā izpēte - akreditētas atbilstoši starptautisko  laboratorijas standartu prasībām ISO-17025.

 • Ar Eiropas  Komisijas Paplašināšanās direktorāta TAIEX programmas atbalstu VTEB organizē starptautisku semināru  „Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic expertise”.

 • VTEB organizē XII Ziemeļvalstu un Baltijas valstu rokrakstu ekspertu konferenci, kurā piedalās rokrakstu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un Krievijas.

 • VTEB uzsāk Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”. Projekta budžets - 730 975 eiro.

 • Iegādāts moderns skenējošais elektronmikroskops, gāzes hromatogrāfs, kā arī vairāki mikroskopi.

 • Oktobrī VTEB darbinieki organizē ENFSI Kvalitātes un Kompetences komitejas sanāksmi. Sanāksmes tēma - tiesu ekspertīzē lietoto metožu un iekārtu validācija.

 • Novembrī VTEB apmeklē Norvēģijas Karalistes ārlietu ministrs Jūnass Gārs Stēre (Jonas Gahr Stoore).

2009.gads

 • Akreditācijas sfēra paplašināta - akreditēta šķiedru izpētes joma.

 • Iegādātas iekārtas daktiloskopiskai izpētei  DCS- 4 un iekārta metālu uzputināšanai vakuumā.

 • Martā paraksta savstarpējās saprašanās memorands starp VTEB un Norvēģijas Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamentu.

 • Maijā notiek Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas rokrakstu ekspertu vienas dienas seminārs par tēmu „Rezultātu interpretācija un varbūtēji secinājumu veidi rokrakstu ekspertīzē”.

 •  Septembrī VTEB pieredzes apmaiņas vizītē uzņem Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas un tiesu ekspertīžu laboratorijas darbiniekus.

 • Septembrī VTEB organizē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestāžu informācijas tehnoloģiju ekspertu konferenci „Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Baltijas valstīs 2009”.

 • Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros oktobrī  notiek kvalifikācijas kursi par papillārlīniju pēdu digitālā attēla iegūšanu un iegūtā attēla kvalitātes uzlabošanu, izmantojot DCS 4 sistēmu. Kursos piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu  tiesu eksperti.

 • Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta LV0022 „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” ietvaros decembrī notiek  starptautisks seminārs „Maksājuma karšu izpēte”.

 • Sagatavo un izdod mācību metodisku līdzekli „Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu”.

2010.gads

 • Akreditācijas sfēra paplašināta - tai pievienota reljefo identifikācijas zīmju izpētes joma.

 • Aprīlī VTEB darbinieki organizē Eiropas matu izpētes tiesu ekspertu speciālās projektu grupas (Hairs Special Project Group) sanāksmi.

 • Augustā VTEB notiek ENFSI Kompetences nodrošināšanas projekta grupas sanāksme.

2011.gads

 • Akreditācijas sfēra paplašināta ar dokumentu izpētes, naftas produktu un viegli uzliesmojošu vielu, stikla, krāsu materiālu un pārklājumu izpētes jomām.

 • VTEB organizē 3 Eiropas tiesu ekspertu sanāksmes – šķiedru ekspertīžu, ugunsgrēku un sprādzienu izpētes un daktiloskopijas jomā.

 • VTEB iesaistās ENFSI projektā „Eiropas mentorings tiesu ekspertīzes akreditācijai 2” (EMFA-2) kā sadarbības partneris Ziemeļrietumu Tiesu ekspertīžu centram Sanktpēterburgā, projekta ilgums – 3 gadi.

2012.gads

 • Notiek pirmā atkārtotā VTEB novērtēšana. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK pārliecinās par VTEB darbības atbilstību akreditācijas kritērijiem un novērtē visas akreditācijas sfērā jau iekļautās ekspertīžu jomas, kā arī sfēras paplašināšanai pieteiktās metodes dokumentu un polimēru izpētes jomā. Ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) 2012.gada 20.jūnija lēmumu birojam atkārtoti piešķirta akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām visā pieteiktajā akreditācijas sfērā. Akreditācijas darbības laiks – līdz 2017.gada 19.jūnijam.

2013.gads

 • VTEB vadītājai, Tiesu ekspertu padomes priekšsēdētājai Mairai Čentorickai par nopelniem Latvijas valsts labā - tiesu sistēmas stiprināšanā un starptautiskās atpazīšanas veicināšanā - pasniegts Atzinības krusts.

 • VTEB organizē Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Šaujamieroču un šāviena pēdu ekspertu darba grupas (EWG Firearms/GSR) 20. jubilejas sanāksmi un Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) konferenci Rīgā.

2014.gads

 • 2013.gada nogalē Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic Valsts tiesu ekspertīžu biroja atkārtotu novērtēšanu par atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām un 2014.gada 28.janvārī pieņem lēmumu saglabāt VTEB akreditāciju esošajā akreditācijas sfērā un paplašināt to ar informācijas tehnoloģiju un šāviena pēdu ekspertīžu jomām, kā arī metodēm dokumentu un naftas produktu izpētes jomā.
 • Valsts tiesu ekspertīžu birojā pulcējas autotehniskie eksperti no piecām valstīm. Tiesu ekspertu tikšanās notiek Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) monopolprogrammas 2012 „Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīzes standartizāciju, izstrādājot labas prakses rokasgrāmatas” projekta ietvaros. Šajā projektā Valsts tiesu ekspertīžu birojs kopā ar Igaunijas, Gruzijas un Rumānijas kolēģiem Lietuvas Tiesu ekspertīžu centra vadībā piedalās labas prakses rokasgrāmatas izstrādē ceļu satiksmes negadījumu sadursmes mehānisma izpētes jomā.
 • Rīgā notiek Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu (APST) ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme.

2015.gads

 • Organizēta ENFSI Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas sanāksme.

2016.gads

 • Uzsākta Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzfinansēta projekta “Atrodi tiesu ekspertu” īstenošana sadarbībā ar Lietuvas Tiesu ekspertīžu centru, Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centru un Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtu.

2017.gads

 • Rīgā organizēts Septītais Baltijas valstu rokrakstu un dokumentu ekspertu seminārs un Pirmā Baltijas valstu ķīmisko un bioloģisko specialitāšu ekspertu sanāksme.
 • Organizēta ENFSI Dokumentu ekspertu darba grupas 17. sanāksme un darba grupas Vadības komitejas sanāksme.

2018.gads

 • Uzsākta Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) finanšu programmas Hercule III līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” īstenošana.

2019.gads

 • Uzsākta Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) finanšu programmas Hercule III līdzfinansēta projekta "Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” īstenošana.
 • Uzsākta dalība Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta vadītā un Eiropas Savienības  Iekšējās drošības fonda līdzfinansētā projektā “Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu”.

2020.gads

 • Uzsākta dalība Eiropas Savienības Apvārsnis 2020 programmas līdzfinansēta projekta "Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē” īstenošanā.

2021.gads

 • 10.oktobrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs atzīmē 100 gadu jubileju.
 • Tiek atklāta augu DNS izpētes laboratorija.