Dokumentu ekspertīžu departamentā veic dažāda veida dokumentu (personu apliecinošu dokumentu, naudas, apliecību, testamentu, līgumu, vēstuļu un citu brīvā veidā izpildītu dokumentu) tehnisko izpēti, dokumentu materiālu (papīra, krāsvielu, tintes, toneru, līmju un citu materiālu) izpēti.

Kompleksai dokumentu izpētei eksperti izmanto modernu iekārtu Docucentre Expert, kas dod iespēju izpētes objektu apskatīt dažādā apgaismojumā. Augstas kvalitātes mikroskopi (tai skaitā arī diskusiju mikroskopi) paver plašas iespējas mikropazīmju konstatēšanai un novērtēšanai. Iespieduma pēdu vizualizēšanai izmanto elektrostatisko iekārtu. Dokumentu materiālu izpētei izmanto dažādas hromatogrāfiskās un spektroskopiskās metodes.

Sadarbībā ar Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta darbiniekiem izpētē pielieto skenējošo elektronu mikroskopiju, rentgenfluorescento analīzi, kā arī papīra šķiedru bioloģisko izpēti.

Paralēli ekspertīžu darbam departamentā veido dokumentu un rakstāmmateriālu kolekcijas un veic zinātniski praktiskus pētījumus dokumentu vecuma noteikšanai.

Rokraksta un paraksta izpēte ir viens no pieprasītākajiem tiesu ekspertīžu veidiem, ar kuras palīdzību tiek identificēts paraksta, ieraksta vai teksta izpildītājs, kā arī tiek risināti tāda veida jautājumi, kas saistīti ar rokrakstu – rokraksta un paraksta atdarināšana, diagnosticējošie faktori – slimības, alkohola, narkotisko vielu, neierastu apstākļu ietekme uz rokrakstu, pašviltoti paraksti u.tml.

Lingvistiskās jeb teksta autora noteikšanas ekspertīzes izpētes objekts ir rakstīts vai drukāts teksts. Analizējot izpētei iesniegtā rakstītā teksta valodas pazīmes (fonētikas, leksikas, stilistikas, gramatikas un semantikas) un struktūru, eksperti iegūst informāciju par teksta autora personību.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīzē biroja speciālisti veic informācijas meklēšanu uz dažādiem datu nesējiem (disketēm, cietajiem diskiem, kompaktdiskiem), dzēstu un nedzēstu dokumentu meklēšanu pēc iesniegtajiem dokumentu paraugiem (piemēram, līgumi, pilnvaras), kā arī pēc interesējošiem nosaukumiem (piemēram, firmu nosaukumi, uzvārdi). Eksperti veic atrasto dokumentu rekvizītu konstatēšanu, kā arī datorsistēmā esošās operāciju sistēmas un instalēto datorprogrammu un tīkla iestādījumu (IP un MAC adreses, interneta pieslēguma konfigurācija) konstatēšanu. Ekspertīzē ir iespējama datorsistēmā esošā e-pasta izpēte.

Departamentā strādājošie eksperti veic izpētes 6 tiesu ekspertīžu specialitātēs (atbilstoši Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoram):

  • Dokumentu tehniskā izpēte (specialitāte 09.01)
  • Informācijas tehnoloģiju izpēte (specialitāte 14.01)
  • Dokumentu materiālu izpēte (specialitāte 15.01)
  • Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte (specialitāte 18.01)
  • Papīra naudas zīmju izpēte (specialitāte 19.01)
  • Rokraksta un paraksta izpēte (specialitāte 22.01)

Darbinieki

Vitālijs Freidenfelds

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors
vitalijs.freidenfelds [at] vteb.gov.lv