Statuss:
Noslēdzies
NFI

Norvēģijas Ārlietu ministrija ir apstiprinājusi Valsts tiesu ekspertīžu biroja iesniegto projektu „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā”. Projekts tika iesniegts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu iesniegumu konkursam.

Projektu paredzēts uzsākt 2008.gada jūnijā un tā plānotais ieviešanas ilgums – 18 mēneši.

Projektu veido divi savstarpēji saistīti apakšprojekti:

  1.  Valsts tiesu ekspertīžu biroja plānošanas un lēmumu pieņemšanas sistēmas uzlabošana, turpinot Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzlabošanu,
  2. Valsts tiesu ekspertīžu biroja institucionālās kapacitātes stiprināšana, iegādājoties jaunas iekārtas un ieviešot metodes dažādu vielu mikrodaudzumu noteikšanai, analīzei un identifikācijai.

Projekta laikā paredzēts iegādāties skenējošu elektronu mikroskopu ar enerģijas dispersīvu rentgenspektrometru, septiņus stereomikroskopus un polarizācijas mikroskopu. Tāpat paredzēts nodrošināt ar tehniskām iekārtām un apmācīt ekspertus organisko savienojumu un to mikrodaudzumu izpētē tiesu ekspertīzē, t.sk. ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumos. Projekta laikā plānots nodrošināt latentu pirkstu pēdu vizualizēšanu ar speciālām tiesu ekspertīzes pētīšanas iekārtām: ciānakrilāta skapi; ninhidrīna kameru, iekārtu metāla uzputeksnēšanai vakuumā un digitālu attēlu analīzes sistēmu, kas ļauj uzlabot pirkstu pēdu kvalitāti.

Projekta realizācija dos iespēju Valsts tiesu ekspertīžu birojā veikt kompleksu lietisko pierādījumu mikrodaudzumu izpēti ar metodēm, kas nav objektu iznīcinošas, un nodrošina iespējas to atkārtoti izpētīt (skenējošais elektronu mikroskops, mikroskopija), kā arī veikt vielu sarežģītu maisījumu (piemēram, naftas produktu, šāviena produktu un to pēdu) analīzi (hromatogrāfija, massspektroskopija).

Projekta realizēšanas rezultātā – apmācot biroja speciālistus, t.sk. kvalitātes un iekšējā audita speciālistus, paaugstināsies Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāte un tiks nodrošināta iespēja veikt jaunas tiesu ekspertīzes, bet divas ekspertīžu jomas tiks sagatavotas akreditācijai.